Даний сайт створено та пiдтримується за рахунок коштiв наданих
КАНАДСЬКИМ ФОНДОМ СПIВРОБIТНИЦТВА.
EnglishПерша сторінка
Законодавство
Судова практика
Консультації
Новини

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )
Витяг
.....
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
.....

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
.....

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
.....

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
.....

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
.....

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. ( Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-зп від 25.11.97; статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 9-зп від 25.12.97 ) .
.....

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.


Глава 31-А Цивільного процесуального кодексу України в редакції Закону № 403\95-ВР від 31.10.95 р.

Закон України . № 393/96-ВР від 02.10.1996 р. "Про звернення громадян"


Закон України N 776/97-ВР від 23.12.1997 р. "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"

Постанова Кабінету Міністрів N 348 від 14 квітня 1997 р. "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"

Наказ Генерального Прокурора України № 1 від 03 січня 2001 р. "Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури"

Наказ Міністра внутрішніх справ N 414 від 10.06.98 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС України".

Наказ міністра юстиції N 76/5 від 28.12.99 р. "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого приймання громадян у Міністерстві юстиції України, підпорядкованих йому органах юстиції та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління"

Наказ Голови Державної податкової адміністрації України N 29 від 11.12.96 "Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями"

Лист Державної податкової адмiнiстрацiї України № 6296 вiд 17.05.2001 "Щодо розгляду скарг платникiв податкiв на рiшення про застосування фiнансових санкцiй за наявностi порушених кримiнальних справ."

Наказ Нацiональної служби посередництва i примирення N 116 вiд 12.06.2001 "Про затвердження iнструкцiї про порядок розгляду пропозицiй, заяв i скарг та органiзацiю особистого прийому громадян у Нацiональнiй службi посередництва i примирення та у її вiддiленнях в Автономнiй Республiцi Крим та областях"